Return to Website

Alumni Message Board

Your General Message Board to stay connected with former classmates & teachers from Central Catholic, Stamford Catholic, St.Marys and Trinity Catholic.

Alumni Message Board
Start a New Topic 
Author
Comment
بازسازی خانه در تهران

بازسازی خانه چقدر هزینه بر میدارد؟
«جامعهشناسی روستایی ایران»، نوشته خسرو خسروی؛ این کتاب توصیفی است از چگونگی اوضاع جامعه روستایی ایران، از دوره مشروطه تا بعد از اصلاحات ارضی. می­بینیم که برخلاف اعتقاد برخی محققان که معتقدند با به قدرترسیدن رضاشاه و تلاش وی برای تاسیس دولت مدرن در ایران، زمینههای مداخله دولت در امور روستایی و مدیریت روستایی فراهم شد (بدرهای، 1388: 30)، سرآغاز این مداخله، به دوره مشروطه و پذیرش رسمی کدخدا، به عنوان مدیر روستا، برمیگردد. تا قبل از انجام اصلاحات ارضی در ایران، حدود 55درصد زمینهای کشاورزی در دست عمده مالکان بود. در بخش اول، به مسائل اقتصادی و اجتماعی روستاهای ایران، قبل از اصلاحات ارضی سال 1341 نیز پرداخته است؛ اما به نقش کدخدا در مدیریت روستایی و مسائل اقتصادی و اجتماعی، فقط اشارات کوتاهی کرده و در ضمنِ مباحث خود، نیمنگاهی نیز به چگونگی مدیریت روستایی، ازجمله منصب کدخدا کرده است. نویسنده در بحث مربوط به چگونگی مدیریت روستاها قبل از اصلاحات ارضی، به صورت مختصر، فقط به نقش کدخدایان در مسائل مختلف، ازجمله مسائل حقوقی و قضایی و مسائل مربوط به معارف و اوقاف اشاره کرده است. بعد از برقراری مشروطه، در باب مسائل روستایی، پژوهشهای مختلفی صورت گرفته است؛ ولی بیشترِ این پژوهشها، بر اصلاحات ارضی و تجزیه و تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی آن متمرکز شدهاند و تا قبل از اصلاحات ارضی، به اوضاع جامعه روستایی به صورت گذرا و خلاصه پرداختهاند.
قصد بازسازی خانه و یا ویلای فرسوده
بنابراین اگر قصد بازسازی خانه و یا ویلای فرسوده خود را دارید، این مقاله را تا انتها بخوانید تا با مواردی چون اصول و مراحل بازسازی بیشتر آشنا شوید و همچنین با چگونگی برآورد هزینههای بازسازی خانه بتوانید بودجه کافی برای بازسازی خانهتان را از قبل کنار بگذارید. کدخدا به عنوان پایینترین رده از تشکیلات بزرگ مالکان، از نزدیک و تحتنظارت و اوامر مالکان یا مباشران آنان، به اداره امور ده میپرداخت (طالب،1371: 9). بدین ترتیب، در این دوره، مدیریت امور عمومی روستا برعهده نهاد سنتی کدخدایی بود (بدرهای، 1388: 29) و دولت دخالت یا نظارتی بر این مهم، یعنی چگونگی اداره روستاها، نداشت. آبراهامیان معتقد است رضاشاه در دوره حکومت خود، با اقداماتی مانند تشویق زمینداران به ثبت زمینها به نام خود، از طریق اداره ثبت املاک، در راستای منافع طبقه زمیندار عمل ­کرده است. اکنون شرایط لازمه و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام وام جعاله بانک مسکن را بیان می کنیم تا با آگاهی از این شرایط و مدارک مورد نیاز، کار ثبت درخواست وام خود را به سرعت انجام داده و دچار معطلی نشوید. رضاشاه درصدد اشاعه حیطه نفوذ و نظارت خود، در روستاها بود؛ پس سعی میکرد تا ضمن تامین نقش مدیریتی مالک در روستا، بین تشکیلات اداری شهرها و مدیریت روستا، یعنی کدخدا، ارتباط برقرار کند (احتشامی، 1384: 134). همچنین این دولت برای اجراکردن برنامه­های خود، مثلاً اجرای قانون نظاموظیفه، نیاز به نماینده در سطح روستاها داشت.
کدخدا نیز که برگزیده و نماینده مالک بود، بیتردید برای حفظ منافع مالک و حفظ مناسبات اربابرعیتی سعی میکرد. در این نوع سلطه، مفهوم اساسی این است که «هر هنجار قانونی میتواند به وسیله تصویب صحیح دستورالعملی، به وجود آید یا تغییر یابد»؛ بنابراین، سلطه قانونی مبتنی بر اعتقاد به دستورالعمل است. در دهات خرده مالک نیز، اشخاصی که اکثریت املاک را داشتند، او را انتخاب میکردند؛ سپس فرد انتخابشده را برای دریافت حکم انتصاب، به حکومت یا نایبالحکومه محل معرفی میکردند (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره: 1539-291). نکته درخور توجه اینکه در این قانون، برخلاف قانون تشکیل ایالات و ولایات، اشارهای به رضایت رعایا و نقش آنان در انتخاب کدخدا نشده بود و طبق این قانون، روستاییان در انتخاب کدخدا نقشی نداشتند. ماده اول این قانون، کدخدای دِه را نماینده مالک و مسئول اجرای قوانین و نظامنامههایی معرفی میکرد که دولت به او ارجاع میداد (سازمان اسناد و کتابخانه ملی، سند شماره 1539-291). طبق این قانون، برای هر دِه یا قصبه میبایست یک نفر کدخدا معین میشد.
. کدخدا ازیکسو به رعیت تعلق داشت و ازسویدیگر، مالک او را به این سمت منصوب میکرد؛ پس او به عنوان واسطه بین رعیت و مالک، اداره امور جماعت روستایی را بر عهده داشت و تلاش میکرد تا در حد توش و توان رعیت، بهگونهای کار بهرهکشی از آنان را سامان دهد (بدرهای، 1388: 28؛ اشرف، 1361: 7). بدین ترتیب مدیریت سنتی روستایی، فردمحور بود و خواست و نظر مالک و بعد از او کدخدا، نقش قاطعی در پیشبرد امر داشت (بدرهای، 1388: 29). کدخدا در پایینترین رده از تشکیلات بزرگ مالکان و در ارتباط مستقیم و تنگاتنک با روستاییان قرار داشته و ارتباط بین روستاییان و مالک را برقرار میکرد.
منبع : 
شــرکت طراحی داخلی و بازسازی ســاختمان آســـانا لوکس


Re: بازسازی خانه در تهران

Embark on a transformative journey to unlock and maximize your boundless academic potential through the remarkable aid of our Take My Online Writing Exam For Me service. In a world where the weight of exam stress often threatens to impede progress, seize the opportunity to break free from its clutches and embrace a future brimming with achievement. By entrusting your academic aspirations to our dedicated team of experts, you not only ensure success today but also pave the way for a trajectory of lifelong learning and literary excellence that will shape your scholarly legacy for years to come.